ნაისულიდი

naisulidis geli garegani gamoyenebisaTvis 10 mg/g.

naisulidi

Nisulide

samkurnalo saSualebis gamoyenebis win yuradRebiT waikiTxeT CanarTi-furceli. SeinaxeT winamdebare CanarTi-furceli. Tqven SeiZleba dagWirdeT misi xelaxla wakiTxva. damatebiTi SekiTxvebis gaCenis SemTxvevaSi, gTxovT, CaitareT konsultacia Tqvens mkurnal eqimTan.

 

preparatis saerTaSoriso arapatenturida saxeleba: Nimesulide.

samkurnalo forma: geli garegani gamoyenebisaTvis 10 mg/g.

samkurnalo formis aRwera: erTgvarovani gamWvirvale an TiTqmis gamWvirvale yviTeli feris geli. dasaSvebia haeris buStukebis arseboba.

Semadgenloba: gelis 1 g moqmedi nivTierebis saxiT Seicavs 10 mg nimesulids.

damxmare nivTierebebi: eTiliss spirti 96%, karbomeri, makrogoli 400, propilen glikoli, dimeTilsulfoqsidi.

 

farmakoTerapiuli jgufi: arasteroiduli anTebis sawinaaRmdego preparatebi adgilobrivi gamoyenebisaTvis.

aTqkodi: М02АА26.

farmakologiuri Tvisebebi

farmakodinamika

naisulidi –arasteroiduli anTebis sawinaaRmdego preparati sulfonamidebis jgufidan. seleqtiurad ainhibirebs ciklooqsigenaza-2-s (cog-2), riTac amcirebs prostaglandinebis (PG) - anTebis da tkivilis ZiriTadi mediatorebis sinTezs. geli naisulidi amcirebs xanmokle naxevardaSlis periodis mqone pNG2-is koncentracias, romelic warmoadgens kininiTstimulirebadi PGE2-is sinTezis substrats anTebis kerasa da zurgis tvinis tkivilis impulsebis gamtar aRmaval gzebSi. PGE2-is (anTebis da tkivilis mediatoris) koncentraciis daqveiTeba amcirebs EP tipis prostanoiduli receptorebis aqtivacias, rac vlindeba adgilobrivi analgetikuri da anTebis sawinaaRmdego efeqtebiT.

adgilobrivi gamoyenebisas iwvevs tkivilis Sesustebas datanebis adgilze, maT Soris kunTebSi, saxsrebsa da saxsrebis irgvliv mdebare qsovilebSi.

farmakokinetika

adgilobrivad gamoyenebisas geli naisulidi swrafad Seiwoveba kanidan gelis datanebis areSi mdebare kunTebSi an sinovialur siTxeSi da axdens gamoxatul adgilobriv anTebis sawinaaRmdego da tkivilgamayuCebel moqmedebas. gelis sistemuri Sewova minimaluria; sisxlis plazmaSi aqtiuri nivTierebis da metabolitebis koncentracia gelis gamoyenebidan 5 saaTis Semdeg Zalian umniSvneloa (100 mkg/l-mde).

 

gamoyenebis Cvenebebi

· mwave mtkivneuli gamovlinebebi, romlebic aRiniSneba gaurTulebeli, maT Soris sportuli travmebis dros;

· kunTebis myesebis da iogebis daWimulobis an gaglejis, tendinitebis dros;

· kunTebis da iogebis travmisas.

 

gamoyenebis wesi da dozireba

garegani gamoyenebisas gelis datanebamde saWiroa kanis zedapiris mobana da gaSroba. gelis daaxloebiT 3 sm zoli daitaneT dazianebul monakveTze da msubuqad SeizileT; procedura gaimeoreT 3-4 jer dReSi. ar aris rekomendirebuli gelis intensiurad Sezelva an saxvevis gamoyeneba. gelis datanebis Semdeg saWiroa xelebis saguldagulod dabana, im SemTxvevebis garda, rodesac preparati gamoyenebuli unda iqnas uSualod xelebze.

mkurnalobis xangrZlivoba individualurad SeirCeva; Cveulebriv Seadgens 7-15 dRes.

preparatis xangrZlivi gamoyeneba xorcieldeba pacientis Tirkmelebis da RviZlis funqciis savaldebulo sistemuri kontrolis qveS.

 

Warbi dozireba

gelis gamoyenebisas Warbi dozirebis SemTxvevebi ar aRniSnula.

gelis gamoyenebisas kanis did ubnebze an rekomendirebuli dozebis gadaWarbebisas SesaZlebelia sistemuri gverdiTi efeqtebi, romlebic damaxasiaTebelia nimesulidisa da sxva arasteroiduli anTebis sawinaaRmdego saSualebebisaTvis: dispefsia, Tavistkivili, Tavbrusxveva, tkivili epigastralur areSi.

mkurnaloba: simptomaturi. saWiroa dozis Semcireba an preparatis moxsna.

 

gverdiTi moqmedeba

gverdiTi efeqtebis aRniSvnis sixSire fasdeba Semdegi sqemis mixedviT: Zalian xSirad (≥l/10); xSirad (≥l/100, <1/10); araxSirad (≥ l/1000, iSviaTad (≥ 1/10000, Zalian iSviaTad (< l/l 0000).

kanis da kanqveSa ujredisis mxriv: erTeul SemTxvevebSi SesaZlebelia eriTema, adgilobrivi gaRizianeba, gamonayari, qavili, aqercvla, kanis feris cvlileba, (gansakuTrebiT gelis xangrZlivi gamoyenebisas) kanis hiperemiis saxiT da alergiuli reaqciebi.

sasunTqi sistemis, gulmkerdis da Suasayaris organoebis mxriv: iSviaTad - kvinkes SeSupeba, vazomotoruli riniti, xuTva, bronqospazmi.

CamoTvlili gverdiTi reaqciebis aRniSvnis SemTxvevaSi, aseve reqciebisa, romlebic ar aris miTiTebuli CanarT-furcelSi, saWiroa gelis gamoyenebis Sewyveta da eqimTan mimarTva.

ukuCvenebebi

- momatebuli mgrZnobeloba nimesulidis an preparatis sxva kompnentebis mimarT;

- momatebuli mgrZnobeloba arasteroiduli anTebis sawinaaRmdego saSualebebis mimarT;

- dermatiti da kanis infeqciuri daavadebebi;

- epidermisis dazianebebi;

- Tirkmlis ukmarisoba (kk 30 ml-ze/wT naklebi);

- orsuloba da laqtaciis periodi;

- 12 wlamde bavSvTa asaki.

gansakuTrebuli miTiTebebi

gelis gamoyenebis win saWiroa  eqimTan konsultaciis Catareba.

geli naisulidi sifrTxiliT gamoiyeneba Semdeg SemTxvevebSi:

- wylulovani daavadeba gamwvavebis fazaSi an sisxlis Sededebis mZimed darRvevebi;

- Tirkmelebis funqciis darRvevebi;

- RviZlis funqciis darRvevebi, RviZlis zomieri da gamoxatuli ukmarisobis dros;

- bronqialuri asTma, alergiuli riniti;

- daniSvna xandazmuli asakis pacientebSi Tikmelebis, RviZlis funqciis darRvevebiT, gulis SegubebiTi ukmarisobiT.

rekomendirebulia naisulidis gelis erTdroulad gamoyeneba sxva samkurnalo saSualebebTan adgilobrivi gamoyenebisaTvis.

ar daitanoT preparati dermatozebiT an infeqciuri procesebiT dazianebul kanis safarze, kanis dazianebul monakveTebze, Ria Wrilobebze.

unda iqnas acilebuli gelis TvalSi da lorwovan garsebze moxvedra.

ar aris rekomendirebuli gelis gamoyeneba haergaumtar saxvevebis qveS.

adgilobrivi kanis reqciebis aRniSvnis SemTxvevaSi, geli unda moixsnas.

dabali efeqturi dozis gamoyenebisas xanmokle gamoyenebis dros SeiZleba gverdiTi efeqtebis Semcireba.

gamonaklis SemTxvevebSi kanis mxriv SeZleba aRiniSnos wva, fotodermatiti; saWiroa sifrTxilis dacva geliT naisulidi mkurnalobis dros. fotosensibilizaciis riskis Sesamcireblad pacientebma Tavi unda aaridon mzis sxivebis pirdapir zemoqmedebas da solariumSi garujvas. Tu simptomebi narCundeba an mdgomareoba uaresdeba, aucilebelia eqimTan mimarTva.

urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan

preparatis kanze gamoyenebisas ar aris dadgenili misi urTierTqedeba sxva samkurnalo saSualebebTan. zogierTi samkurnalo saSualebis gamodevnisas im adgilebidan, sadac xorcieldeba maTi SekavSireba plazmis cilebTan, nimesulids SeuZlia am samkurnalo saSualebebis rogorc efeqturobis, aseve toqsikurobis mniSvnelovani gazrda.

sifrTxiliT unda dainiSnos preparati erTdroulad antikoagulantebTan, fenitoinTan, liTiumis preparatebTan, diuretikebTan, antihipertenziul preparatebTan, sxva arasteroidul anTebis sawinaaRmdego preparatebTan, ciklosporinTan, metotreqsatTan, peroralur hipoglikemiur preparatebTan.

ramdenime arasteroiduli anTebis sawinaaRmdego preparatis erTdroulad adgilobrivad gamoyenebisas SesaZlebelia kanis gawiTleba, aqercvla, WinWris cieba.

 

gamoyeneba orsulobis dros da ZuZuTi kvebis periodSi

geli naisulidi ukunaCvenebia gamosayeneblad orsulobis dros da laqtaciis periodSi.

laqtaciis periodSi preparatis daniSvnis aucileblobis SemTxvevaSi saWiroa sakiTxis gadawyveta ZuZuTi kvebis Sewyvetis Sesaxeb.

 

zemoqmedeba avtomobilis marTvis da meqanizmebTan muSaobis unarze

adgilobrivi gamoyenebisas geli ar axdens zegavlenas transportis marTvis da meqanizmebTan muSaobis unarze.

 

Senaxvis pirobebi

inaxeba sinaTlisgan dacul adgilas, araumetes 25°С temperaturaze. inaxeba bavSvebisTvis miuwvdomel adgilas.

 

vargisianobi svada

2 weli. vargisianobis vada miTiTebulia SefuTvaze.

ar gamoiyenoT SefuTvaze miTiTebuli vargisianobis vadis gasvlis Semdeg.

 

gacemis wesi: farmacevtuli produqtis jgufi III, gaicema receptis gareSe

 

gamoSvebis forma

30,0 g tubSi polimeruli masalisgan, romelic CanarT-furcelTan erTad moTavsebulia muyaos kolofSi.

 

informacia mwarmoeblis Sesaxeb:

Sps “farmteqnologia”,

220024 q. minski, korJenevskis q. 22.

tel./faqsi + 375 17 309 44 88, е-mail: ft@ft.by.

saiti: www.ft.by