რინოლუქსი

rinoluqsi nazaluri sprei 0,65%

rinoluqsi

Rinolux

 

 

samkurnalo saSualebis gamoyenebis win yuradRebiT waikiTxeT CanarTi-furceli. SeinaxeT winamdebare CanarTi-furceli. Tqven SeiZleba dagWirdeT misi xelaxla wakiTxva. damatebiTi SekiTxvebis gaCenis SemTxvevaSi, gTxovT, CaitareT konsultacia Tqvens mkurnal eqimTan.

 

preparatis saerTaSoriso arapatentirebuli dasaxeleba: Sodium сhloride

 

samkurnalo forma: nazaluri sprei 0,65%

 

samkurnalo formis aRweriloba: gamWvirvale ufero xsnari.

 

Semadgenloba: xsnaris 1 ml Seicavs moqmedi nivTierebis saxiT 6,5 mg natriumis qlorids.

damxmare nivTierebebi: benzalkoniumis qloridi, benzilis spirti, natriumis dihidrofosfatdihidrati, dinatriumis fosfati, gasufTavebuli wyali.

 

farmakoTerapiuli jgufi: Sesasxurebeli xsnari

 

aTq kodi: В05СВ01

 

farmakologiuri Tvisebebi

efeqturad atenianebs cxviris lorwovan garss, aTxelebs sqel lorwos, arbilebs mSral fufxebs cxviris RruSi da xels uwyobs maT advilad mocilebas. xsnaris pH Seesabameba cxviris lorwovani garsis bunebrivi sekretoruli siTxis pH-s.

 

gamoyenebis Cvenebebi

- bavSvebis (Cvilebis CaTvliT) da mozrdilebis cxviris Rrus higienuri movla, cxviris Rrus rbili da swrafi gawmenda cxviris blanti lorwosa da qerqisagan;

- cxviris lorwovani garsis simSrale da, kerZod, romelic aRiniSneba mtvrian garemoSi an saRebavebTan da laqebTan muSaobis dros, aseve oTaxebSi xangrZlivi yofnisas, sadac dayenebulia kondicionerebi;

- rinitebis da cxviris Rrus da wiaRebis sxvadasxva etiologiis daavadebebis, cxviris Rruze qirurgiuli Cerevis Semdeg mdgomareobebis kompleqsuri mkurnaloba, romelTac axlavs cxviris Rrus lorwovani garsis simSrale da/an lorwos gaZnelebuli gamoyofa.

 

gamoyenebis wesi da dozireba

mozrdilebsa da 3 welze ufrosi asakis bavSvebSi xsnari, flakonis vertikalur mdgomareobaSi daWeriT, ifrqveva safrqvevela sacmze daWeriT orjer cxviris TiToeul nestoSi 3-4 jer dReSi, saWiroebis SemTxvevaSi - ufro xSirad.

3 wlamde asakis bavSvebSi analogiurad xdeba preparatis gamoyeneba TiTo jer cxviris TiToeul nestoSi 3-4 jer dReSi.

Sesxurebisas ar aris rekomendirebuli Tavis ukan gadaweva da flakonis gadatrialeba.

Sesxurebidan 2-3 wuTis Semdeg saWiroa cxviris Rrus gaTavisufleba. axalSobilebSi da CvilebSi darbilebuli qerqis mocileba xdeba rbilis bambis CaliCiT, 1 welze ufrosi asakis bavSvebSi ki - igive xerxiT an cxvirsaxocis daxmarebiT.

gamoyenebis Semdeg saWiroa safrqvevi sacmis mSralad gawmenda.

 

gverdiTi moqmedeba

dReisaTvis dadgenili ar aris.

SeuZlebelia alergiuli reaqciebis mTlianad gamoricxva.

 

ukuCvenebebi

momatebuli mgrZnobeloba rinoluqsis Semadgenlobis nebismieri komponentis mimarT.

 

gansakuTrebuli miTiTebebi

ar aris rekomendirebuli erTi flakonis sxvadasxva adamianebis mier gamoyeneba infeqciis gavrcelebis saSiSroebis gamo.

 

urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan

monacemebi 0,65% nazaluri spreis, rinoluqsis zemoqmedebis Sesaxeb sxva samkurnalo saSualebebis moqmedebaze ar arsebobs.

 

zemoqmedeba avtotransportis marTvis am moZrav meqanizmebTan muSaobis unarze

0,65% nazaluri sprei, rinoluqsi ar moqmedebs operatoris reaqciebis siswrafeze sxvadasxva meqanizmebis da manqanebis marTvis dros da ar iwvevs Zilianobas.

 

gamoSvebis forma: 25 ml polieTilenis flakonebSi, romlebic daxufulia gamfrqvevi sacmiT da CanarT-furcelTan erTad moTavsebulia muyaos kolofSi.

 

Senaxvis pirobebi

inaxeba sinaTlisgan dacul adgilas, araumetes 25°С temperaturaze. inaxeba bavSvebisTvis miuwvdomel adgilas.

 

vargisianobis vada

2 weli. vargisianobis vada miTiTebulia SefuTvaze. ar gamoiyenoT preparati SefuTvaze miTiTebuli TariRis amowurvis Semdeg.

 

gacemis wesi: farmacetvuli produqtis jgufi III, gaicema receptis gareSe

 

mwarmoebeli:

Sps “farmteqnologia”, 220024 q. minski, korJenevskis q. 22.

tel./faqsi + 375 17 309 44 88, е-mail: ft@ft.by.

saiti: www.ft.by