ქსილინი

qsilini nazaluri wveTebi 0,5 mg/1 ml.

qsilini Xylin

 

samkurnalo saSualebis gamoyenebis win yuradRebiT waikiTxeT CanarTi-furceli. SeinaxeT winamdebare CanarTi-furceli. Tqven SeiZleba dagWirdeT misi xelaxla wakiTxva. damatebiTi SekiTxvebis gaCenis SemTxvevaSi, gTxovT, CaitareT konsultacia Tqvens mkurnal eqimTan.

 

 

saerTaSoriso arapatentirebuli dasaxeleba: Xylometazoline.

 

samkurnalo forma: nazaluri wveTebi 0,5 mg/1 ml.

 

samkurnalo formis aRweriloba: gamWvirvale an odnav opalescenturi, ufero an moyviTalo siTxe.

 

Semadgenloba: 1 ml xsnari Seicavs moqmedi nivTierebis saxiT 0,5 mg qsilometazolinis hidroqlorids.

damxmare nivTierebebi: benzilis spirti, benzalkoniumis qloridi, dinatriumis fosfati, natriumis dihidrofosfat dihidrati, natriumis qloridi, sorbitolis xsnari arakristaluri, koncentrirebuli qlorwyalbadmJava, gasufTavebuli wyali.

 

farmakoTerapiuli jgufi: dekongestantebi da sxva saSualebebi adgilobrivi gamoyenebisaTvis. simpaTomimetikebi.

 

aTq kodi: R01AA07.

 

farmakologiuri Tvisebebi

farmakodinamika. qsilometazolini warmoadgens araseleqtiuri moqmedebis alfa-adrenomimetiks. dabal koncentraciebSi astimulirebs α2-adrenoreceptorebs, maRal koncentraciebSi axdens mastimulirebel moqmedebas a1-adrenoreceptorebze. gaaCnia pirdapiri moqmedeba cxviris lorwovanze da gamoiyeneba otolaringologiaSi  sisxlZarRvTa Seviwrovebis, anTebiTi procesis da eqsudaciis Semcirebis mizniT. amcirebs an aRmofxvris cxviris lorwovanis SeSupebas da hiperemias da amsubuqebs cxviriT sunTqvas rinitis dros.

preparatis moqmedeba aRiniSneba gamoyenebidan ramdenime wuTis ganmavlobaSi da grZeldeba 10 saaTamde. preparati kargad gadaitaneba mgrZnobiare lorwovani garsis mqone pacientebis mierac ki da ar arRvevs wamwamovani epiTeliumis funqcias.

farmakokinetika. adgilobrivi gamoyenebisas preparati praqtikulad ar Seiwoveba, amitom misi koncentracia sisxlis plazmaSi Zalian mcirea da Tanamedrove analitikuri meTodebiT ar ganisazRvreba.

 

gamoyenebis Cvenebebi:

- sxvadasxva saxeobis riniti;

- cxviris paranazaluri sinusebis daavadeba (drenaJis Sesamsubuqeblad);

- saSualo otiti (kombinirebuli Terapiis SemadgenlobaSi cxvir-xaxis lorwovani garsis SeSupebis Sesamcireblad);

- rinoskopiis Catarebis gasaadvileblad.

 

gamoyenebis wesi da dozireba

qsilini gamoiyeneba intranazalurad, cxvirSi misi CawveTebiT flakonze arsebuli sacmis daxmarebiT.

xsnari koncentraciiT 0,5 mg/ml iniSneba eqimis rekomendaciiT 2-dan 6 wlamde asakis bavSvebSi 1-2 wveTi TiToeul nestoSi 1-2 jer dReSi. ar aris rekomendirebuli preparatis gamoyeneba 3 jerze metad dReSi.

mkurnalobis kursi Cveulebriv Seadgens 5-7 dRes.

CawveTebis proceduris Sesruleba: preparatis gamoyenebis win da misi gamoyenebidan 5 wuTis Semdeg saWiroa cxviris gzebis kargad gasufTaveba. gamoyenebis win flakons Tavsaxuri moxseniT. mjdomare an mwoliare mdgomareobaSi Tavi ukan gadawieT, gadabrunebuli flakonis sacmi frTxilad SeiyvaneT cxviris erT nestoSi, CaiwveTeT preparati TiToeul nestoSi, gadaxareT Tavi erTi mxridan meoresken ramdenjerme. gamoyenebis Semdeg gawmindeT sacmis wveri, flakons Tavsaxuri daaxureT. flakoni gamoyemebuli unda iqnas mxolod erTi piris mier infeqciis gadacemis riskis gamo.

 

gverdiTi moqmedebebi

gverdiTi reaqciebis aRniSvnis sixSiris kriteriumebi: Zalian xSirad (≥l/10); xSirad (≥l/100, <1/10); araxSirad (≥ l/1000, iSviaTad (≥ 1/10000, Zalian iSviaTad (< l/l 0000).

sasunTqi sistemis mxriv: xSirad - msubuqi xanmokle gaRizianeba gamoyenebis adgilas, cxviris lorwovanis wva an simSrale.

nervuli sistemis mxriv: iSviaTad - Tavis tkivili.

kuW-nawlavis traqtis mxriv: iSviaTad - gulisreva.

mxedvelobis organoTa mxriv: Zalian iSviaTad - mxedvelobis droebiTi gauareseba.

gul-sisxlZarRvTa sistemis mxriv: Zalian iSviaTad - gulis ariTmia, gaxSirebuli pulsi.

imunuri sistemis mxriv: Zalian iSviaTad - alergiuli reaqciebi (gamonayari, qavili, angionevrozuli SeSupeba).

 

ukuCevenebebi:

- momatebuli mgrZnobeloba qsilometazolinis da preparatis sxva komponentebis mimarT;

- glaukoma;

- mSrali riniti;

- transfenoidaluri hipofizeqtomia an sxva operaciuli Careva Tavis tvinis garsis mTlianobis darRveviT;

- qirurgiuli Carevebi Tavis tvinis garsebze (anamnezSi);

- atrofiuli riniti;

- bavSvTa asaki: 2 wlamde

 

- orsuloba da laqtacia. qsilometazolinis sisxlZarRvebis Semaviwrovebeli Tvisebebis gaTvaliswinebiT, sifrTxilidan gamomdinare Tavidan unda aviciloT samkurnalo saSualebis qsilinis gamoyeneba orsulobis dros da laqtaciis periodSi. Tumca, Tu sargebeli dedisaTvis aRemateba potenciur risks nayofisaTvis an bavSvisTvis, preparatis gamoyeneba dasaSvebia orsulobis da laqtaciis (ZuZuTi kvebis) periodSi rekomendirebuli Terapiuli dozebis gadametebis gareSe.

 

Warbi dozireba

qsilometazolinis Warbma gamoyenebam an SemTxveviT gadaylapvam SeiZleba gamoiwvios Semdegi simptomebi: Zlieri Tavbrusxveva, ofli, sxeulis temperaturis Zlieri daweva, Tavis tkivili, bradikardia, hipertenzia, sunTqvis daTrgunva, koma da krunCxvebi. hipotenzias SeiZleba mohyves hipertenzia. mcirewlovani bavSvebi ufro mgrZnobiareni arian toqsikuri moqmedebisadmi, vidre mozrdilebi.

saWiroa simptomaturi mkurnaloba samedicino meTvalyureobis qveS. amasTan saWiro iqneba pacientebze dakvirveba ramdenime saaTis ganmavlobaSi. mZime Warbi dozirebis SeTxvevaSi gulis gaCerebiT, sareanimacio RinisZiebebi unda gagrZeldes sul mcire erTi saaTis ganmvlobaSi.

 

urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan

qsilometazolinis sistemuri moqmedeba SeiZleba gaZlierdes monoaminooqsidazas inhibitorebTan da triciklur an tetraciklur antidepresantebTan erTdroulad gamoyenebisas, gansakuTrebiT qsilometazolinis Warbi dozirebis SemTxvevaSi. ar aris rekomendirebuli preparatis qsilini, nazaluri wveTebi gamoyeneba pacientebSi, romlebic iReben monoaminooqsidazas inhibitorebs an Rebulobdnen maT 2 kviris ganmavlobaSi, samkurnalo saSualebis qsilini gamoyenebis dawyebamde.

 

sifrTxilis zomebi

qsilini, sxva sisxlZarRvTa Semaviwrovebeli preparatebis msgavsad, sifrTxiliT unda iqnas gamoyenebuli pacientebSi arteriuli hipertenziiT, gul-sisxlZarRvTa daavadebebiT, hiperTireoziT, Saqriani diabetiT, an romelTac gaaCniaT maRali mgrZnobeloba sisxlZarRvTa Semaviwrovebeli preparatebis mimarT, rac gamoixateba uZilobis, Tavbrusxvevis da a.S. saxiT. qronikuli rinitis dros qsilinis gamoyeneba SesaZlebelia mxolod eqimTan konsultaciis Sedeg, medikamenturi rinitis ganviTarebis riskis gaTvaliswinebiT.

ar aris rekomendirebuli preparatis zedized 7 dReze meti xnis ganmavlobaSi gamoyeneba: xangrZlivma da gadaWarbebulma gamoyenebam SeiZleba gamoiwvios lorwos gaZlierebuli sekrecia da lorwovani garsis SeSupeba. ar gadaaWarboT rekomendirebul dozas.

qsilini, nazaluri wveTebi 0,5 mg/ml 2-dan 6 wlamde bavSvebisaTvis gamoyenebuli unda iqnas mxolod eqimis rekomendaciiT da ufrosebis meTvalyureobis qveS.

 

zegavlena avtomobilis an sxva moZravi meqanizmebis marTvis unarze

qsilini dozirebiT, romelic ar aRemateba rekomendirebuls, ar moqmedebs satransporto saSualebis an mowyobilobis marTvis unarze.

magram, qsilinis xangrZlivi gamoyenebis Semdeg dozirebiT, romelic rekomendirebuls aRemateba, ver gamoiricxeba zogadi zemoqmedeba gul-sisxlZarRvTa sistemaze da centralur nervul sistemaze. am SemTxvevaSi satransporto saSualebis an meqanizmebis marTvis unari SeiZleba dairRves.

 

SefuTva

10,0 ml flakonebSi, moxufuli xraxniani TavsaxuriT damcavi rgoliT da CanarTiT - sawveTuriT, romlebic moTavsebulia CanarT-furcelTan erTad muyaos kolofSi.

 

Senaxvis pirobebi

inaxeba sinaTlisagan dacul adgilas, araumetes 25̊ C temperaturaze.

inaxeba bavSvebisaTvis miuwvdomel adgilas.

 

vargisianobis vada

2 weli. vargisianobis vada miTiTebulia SefuTvaze.

nu gamoiyenebT samkurnalo saSualebas SefuTvaze miTiTebuli vargisianobis vadis gasvlis Semdeg.

 

gacemis wesi: farmacevtuli produqtis jgufi III, gaicema receptis gareSe

 

cnobebi mwarmoeblis Sesaxeb:

Sps “farmteqnologia”,

220024 q. minski, korJenevskis q. 22.

tel./faqsi + 375 17 309 44 88, е-mail: ft@ft.by.

saiti: www.ft.by