მიკრაზიმი 10000 ე

მიკრაზიმი 10000 ე

samkurnalo preparatis samedicino gamoyenebis

instruqcia

mikrazimi®

Micrasim®

 

savaWro saxelwodeba: mikrazimi®

 

jgufuri saxelwodeba: pankreatini

 

samkurnalo forma: kafsulebi

1 kafsulis Semadgenloba:

aqtiuri nivTiereba 10000 er               25000 er

pankreatini nawlavSi xsnadi

peletebis saxiT,                        168 mg*                 420 mg*

Seicavs pankreatinis fxvnils,          125 mg                  312 mg

rac Seesabameba Semdeg aqtivobas:

proteaza                                520 er                 1300 er

amilaza                                 7500 er                19000 er

lipaza                                  10000 er               25000 er

* - nominalur lipolizur aqtivobaze gadaangariSebiT

 

peletebis nawlavSi xsnadi garsis SemadgenlobaSi Semavali damxmare nivTierebebi:

metakrilis mJava da etilakrilatis sopolimeri [1:1] (30% dispersiis saxiT, damatebiT Seicavs polisorbat-80, natriumis laurilsulfats) – 25,3 mg/63,2 mg, trietilcitrati – 5,1 mg/12,6 mg, simetikonis emulsia 30%, mSrali masa (32,6%) – 0,1 mg/0,3 mg maT Soris: dimetikoni 27,8%; kaJbadi koloiduri – 1,3%; kaJbadi koloiduri awonili – 0,9%; meTilceluloza – 2,5%; sorbinis mJava – 0,1%, wyali – 67,4%, salmandi – 12,6 mg/31,6 mg.

kafsulis garsis Semadgenloba: korpusi: Jelatini – 100%-de, wyali 13-16%.

Tavsaxuri: Jelatini – 100%-de, wyali 13-16%, saRebavi Jolosferi (ponso 4R) – 0,6666%/0,7999%, saRebavi qinolinis yviTeli – 0,1000%/0,3166%, saRebavi patenturi lurji – 0,0200%/0,0053%, titanis dioqsidi – 1,2999%/2,9574%.

 

aRweriloba

myari Jelatinis kafsulebi #2 gamWvirvale korpusi yavisferi TavsaxuriT (10000 er dozirebisTvis) da #0 gamWvirvale korpusi muqi-narinjisferi TavsaxuriT (25000 er dozirebisTvis). kafsulis Semcveloba – cilindruli an sferosebri an araswori formis mqone peletebi Ria yavisferidan yavisfer framde, damaxasiaTebeli suniT. dasaSvebia araerTgvarovani feri.

 

farmakoTerapiuli jgufi

saWmlis momnelebeli fermentuli sistema.

 

kodi aTq: A09AA02.

 

farmakologiuri Tvisebebi

mikrazimi® - pankreatinis peletebi kafsulebSi. preparatis SemadgenlobaSi Sedis cxovelis kuW-qveSa jirkvlis naturaluri fermentebi – proteaza, lipaza da amilaza, romlebic uzrunvelyofen sakvebis cilebis, cximebis da naxSirwylebis gadamuSavebas.

mikrazimis® miRebis Semdeg kafsula swrafad ixsneba kuWSi, gamoanTavisuflebs pankreatinis nawlavSi xsnadi garsiT Semogarsul peletebs. mcire zomis wyalobiT, peletebi swrafad da Tanabrad erevian sakvebs da sakveb gundasTan erTad martivad aRweven Tormetgoja nawlavSi, Semdeg wvril nawlavSi, sadac fermentebi gamonTavisufldebian da iwyeben aqtiur moqmedebas, xels uwyoben sakvebis cilebis, cximebis da naxSirwylebis swraf da srul gadamuSavebas.

pankreatinis peletebis swrafi Sereva kuWis SigTavsTan, maTi Tanabari gadanawileba, qimusTan erTdrouli pasaJi, aseve fermentebis SenarCuneba nawlavSi maTi aqtiurobis dawyebamde (peletebi nawlavSi xsnadi garsis wyalobiT), uzrunvelyofs ufro maRal saWmlis gadamamuSavebel aqtivobas da preparatis moqmedebis maqsimalur miaxloebas bunebriv saWmlis momnelebel procesTan. mikrazimis® maqsimaluri fermentuli aqtivoba vlindeba SigniT miRebidan 30 wuTis Semdeg, rac uzrunvelyofs efeqtis swraf dadgomas.

substratebTan urTierTzemoqmedebis Semdeg, proteaza, lipaza da amilaza nawlavis qvena nawilSi kargaven aqtivobas da nawlavis SigTavsTan erTad gamoiyofian organizmidan.

mikrazimi® ar Seiwoveba kuW-nawlavis traqtidan da moqmedebs mxolod nawlavis sanaTurSi.

 

gamoyenebis Cveneba

CanacvlebiTi Terapia kuW-qveSa jirkvlis garesekretoruli ukmarisobis dros: qronikuli pankreatiti, pankreateqtomia, mdgomareoba dasxivebis Semdeg, dispepsia, mukoviscidozi; meteorizmi, arainfeqciuri genezis diarea.

sakvebis aTvisebis darRveva (mdgomareoba kuWis da wvrili nawlavis rezeqciis Semdeg): sakvebis gadamuSavebis gasaumjobeseblad pirebSi kuW-nawlavis traqtis normaluri funqciiT arajansaRi kvebis pirobebSi (cximiani sakvebis, didi raodenobiT sakvebis miReba, araregularuli kveba) da ReWvis funqciis darRvevis, umoZrao cxovrebis wesis, xangrZlivi imobilizaciis dros. remxeldis sindromi (gastrokardialuri sindromi).

momzadeba muclis Rrus organoebis rentgenologiuri da ultrabgeriTi kvlevisTvis.

 

ukuCveneba

pankreatinis da preparatis calkeuli komponentebis individualuri autanloba.

wvave pankreatiti, qronikuli pankreatitis gamwvaveba.

 

gamoyeneba orsulobis da laqtaciis periodSi

monacemebi orsulobis da laqtaciis periodSi pankreatinis gamoyenebis potenciur riskze ar aris mowodebuli, amitom, orsul da meZuZur qalebSi preparati iniSneba mxolod maSin, roca TerapiiT miRebuli mosalodneli efeqti aRemateba SesaZlo riskebs.

 

zemoqmedeba avtosatransporto saSualebebis da meqanizmebis marTvis unarze

calkeuli monacemebi ar aris.

 

gamoyenebis wesi da dozebi

preparatis doza irCeva individualurad da damokidebulia asakze, simptomebis gamoxatulebis xarisxze da dietis Semadgenlobaze. dozis SerCeva xdeba daregistrirebuli samkurnalo preparati mikrazimi® 10 000 er da mikrazimi® 25 000 er daxmarebiT.

kafsulebi miiReba SigniT, aratutovani siTxis sakmarisi raodenobis dayolebiT (wyali, xilis wveni). Tu preparatis erTjeradi doza aris 1 kafsulaze meti, maSin kafsulebis saerTo raodenobis naxevari miiReba uSualod kvebis win, xolo meore naxevari - kvebis dros. Tu erTjeradi doza aris - 1 kafsula, maSin is miiReba kvebis dros.

garTulebuli ylapvis pirobebSi (magaliTad, bavSvebSi an xandazmul pirebSi), SesaZlebelia kafsulis gaxsna da preparatis miReba uSualod peletebiT saxiT, winaswar unda moxdes misi Sereva siTxesTan an Txevad sakvebTan (pH<5,0), romelic ar saWiroebs daReWvas (vaSlis piure, iogurti). peletebis daqucmaceba an daReWva, aseve misi damateba sakvebTan, romlis pH aris 5,5-ze meti, iwvevs maTi garsis daSlas, romelic icavs maT kuWis wvenis moqmedebisagan. peletebis nebismieri narevi sakvebTan an siTxesTan miiReba momzadebisTanave.

dasaSvebi doza 1,5 wlamde asakis bavSvebisaTvis – 50 000 er/dReSi; 1,5 welze ufrosi asakisTvis – 100 000 er/dReSi.

pankreatinis miRebis xangrZlivoba SesaZlebelia meryeobdes ramdenime dRidan (saWmlis monelebis darRveva) ramdenime Tvemde an wlamde (xangrZlivi CanacvlebiTi Terapia).

CanacvlebiTi Terapia kuW-qveSa jirkvlis sxvadasxva saxiT ekzokrinuli ukmarisobis dros

doza irCeva individualurad da damokidebulia garesekretoruli ukmarisobis gamoxatulebis xarisxze, kvebis individualur Cvevaze da pacientis asakze.

steatorea (15 g-ze meti cximi ganavalSi dReSi)

diareis, sxeulis wonis klebis da dietoTerapiis araefeqturobis SemTxvevaSi, iniSneba 25 000 er lipaza yoveli kvebis dros. saWiroebisas da dozis kargi amtanobis pirobebSi, dozas zrdian 30 000-35000 er-mde lipaza erT miRebaze. dozis Semdgomi mateba, umravles SemTxvevaSi, ar aumjobesebs mkurnalobis Sedegebs da saWiroebs diagnozis gadaxedvas, cximis Semcvelobis Semcirebas racionSi da/an preparatebis damatebiT daniSvnas – protonuli tumbos inhibitorebi.

aramkveTrad gamoxatuli steatoreis pirobebSi, romelsac ar axlavs diarea da sxeulis wonis kleba, iniSneba 10 00 er-dan 25 000 er-mde lipaza miRebaze.

mukoviscidozi

sawyisi daangariSebuli doza 4 welze umcrosi asakis bavSvebisaTvis 1000 er lipaza sxeulis wonis kilogramze yoveli kvebis dros, 4 welze ufrosi asakis bavSvebisaTvis 500 er lipaza sxeulis wonis kilogramze yoveli kvebis dros. doza irCeva individualurad da damokidebulia daavadebis simZimeze, statoreis gamoxatulebaze da nutritul statusze. SemanarCunebeli doza pacientebis umravlesobisaTvis ar unda aRematebodes 10 000 er lipazas sxeulis wonis kilogramze dReSi.

 

gverdiTi moqmedeba

SesaZlebelia alergiuli reaqciebi preparatis komponentebze. preparatis didi dozebis gamoyenebisas iSviaTad vlindeba: diarea, gulisreva, yabzoba, diskomforti epigastralur midamoSi. maRali dozebis xangrZlivi gamoyenebisas SesaZlebelia ganviTardes hiperurikozuria, hiperurikemia.

 

Warbi doza

simptomebi: SardmJavas Semcvelobis mateba SardSi (hiperurikuria) da sisxlSi (hiperurikemia). bavSvebSi – yabzoba.

mkurnaloba: preparatis moxsna, simptomaturi Terapia.

 

urTierTzemoqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan

pankreatinis rkinis preparatebTan erTdrouli gamoyenebisas SesaZlebelia Semcirdes am ukanasknelis Sewova.

 

gansakuTrebuli miTiTebebi

pankreatinis mniSvnelovani dozebiT xangrZlivi Terapiis pirobebSi,  saWiroa bavSvebis da mozrdilebis meTvalyureoba specialistis mier.

fermentuli Terapiis araefeqturobis ZiriTadi mizezebi SeiZleba iyos: fermentebis inaqtivacia Tormetgoja nawlavSi, misi Semcvelobis Jangvis Sedegad; wvrili nawlavis Tanmxlebi daavadeba (WiebiT invazia, disbiozi); pacientis mier mkurnalobis rekomendebuli reJimis darRveva; fermentebis gamoyeneba, romlebsac dakarguli aqvT aqtivoba.

 

gamoSvebis forma

kafsulebi 10000 er da 25000 er.

10 kafsula polivinilqloridis garsis an polivinilqloridis/ polivinilidenqloridis garsis da aluminis beWdviTi lakirebuli folgis konturul ujredovan SefuTvaSi.

2 konturul ujredovani SefuTva 10 kafsuliT gamoyenebis instruqciasTan erTad Tavsdeba muyaos kolofSi.

 

Senaxvis pirobebi

inaxeba Suqisagan da nestisagan dacul adgilas, araumetes 25ºС temperaturaze.

inaxeba bavSvebisaTvis miuwvdomel adgilas.

 

vargisianobis vada

2 weli. preparati ar gamoiyeneba vargisianobis vadis gasvlis Semdeg!

 

გაცემის წესი:

არმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე

iuridiuli piris misamarTi da saxelwodeba, romlis saxelze gacemulia saregistracio mowmoba/pretenziebis mimRebi organizacia:

ao ,,avva rus”,

ruseTi, 121614, q. moskovi, ul. krilatskie xolmi, d. 30, korp. 9.

tel./faqsi: +7 (495) 956-75-54

avva.com.ru

micrazim.com

mwarmoebeli/pretenziebis mimRebi organizacia

ao ,,avva rus”, ruseTi, 610044, kirovskaia obl., q. kirovi, luganskaias q.,

s. 53a.

tel.: +7 (8332) 24-12-29; +7 (495) 956-75-54