თერაპია
negrinpinis fxvnili 3,0 g #10 peroralurad misaRebi xsnaris mosamzadeblad.
diklofenakis garegani gamoyenebis geli 10 mg/1 g.
ციპროფლოქსაცინი 500 მგ + ლაქტულოზა ანჰიდრო 600 მგ #10
ლევოფლოქსაცინი 500 მგ + ლაქტულოზა ანჰიდრო 600 მგ #5