პედიატრია
გრიპფერონი ნაზალური წვეთები 10 მლ, ადამიანის რეკომბინანტული ინტერფერონი ალფა-2b 100 000 სე